Pejović: Zaokružiću svoje ime

No, su­šti­na svih iz­bo­ra bi mo­ra­la bi­ti da ne do­zvo­li­mo da o na­šem gla­su od­lu­ču­je ne­ko dru­gi, ne­ko ko­me smo pre­da­li ili ustu­pi­li glas. Glas ko­ji je iz­raz na­še slo­bod­ne vo­lje, ima naj­ve­ću te­ži­nu pa i po ci­je­nu da smo po­gre­šno iza­bra­li.

DF razumije nervozu i paniku u redovima DPS-a

Konstituisanjem pravne države biće obezglavljeni kriminal i korupcija na visokom nivou, a svi iz lopovske družine Mila Đukanovića, uključujući i njega, biće procesuirani. Sva imovina stečena kriminalom i korupcijom biće zakonskim rješenjima pretvorena u nacionalno dobro, na opštu korist svih građana. U borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije ne smije biti izuzetaka. Crna Gora ne može više da čeka ni jedan minut, svi moramo doprinijeti- Da radi Crna Gora!

DPS-u smeta pobjednička kampanja DF-a

Potpuno je očekivano da DPS-u smeta pobjednička kampanja koju vodi DF, jer svakodnevno raskrinkavamo Mila Đukanovića i njegovu lopovsku družinu, a to ćemo raditi i ubuduće. Crna Gora više ne može da čeka, zato svi zajedno moramo doprinijeti – Da radi Crna Gora!

Žene DF: Podrška majkama iz Rožaja u njihovim zahtjevima

„Onaj koji je izazvao probleme ovih žena ne želi ni da ih primi, a kamoli da im pomogne, jer njegov sklop ne poznaje kategoriju humanosti već samo gole predizborne kalkulacije“, kaže se u saopštenju.

ZOGOVIĆ: Đukanović mora biti pobijeđen i tu nema kompromisa

Da bi ispunio očekivanja mandatara Đukanovića, ministar Danilović mora biti rasterećen i od paranoičnog straha od približavanja Demokratskog fronta i premijerovog DPS-a. U tom cilju toplo proručujem ministru Daniloviću da ne strahuje, jer Demokratski front nikada nije i nikada neće koketirati sa Đukanovićevim DPS-om.

Zogović: Licemjerstvo Lekića, Danilović omogućio ulazak Velijua u Crnu Goru

Primjereno bi bilo da je Lekić prethodno preventivno upozorio svog ministra sa navodima sa kojima danas upoznaje crnogorsku javnost.

Đukanović podržava ideju „Velike Albanije“

„Radi se o klasičnom činu kapitulacije, a Đukanović tim potezom ne samo da je nanio nacionalnu sramotu i ugrozio integritet i suverenitet države čiji je premijer, već je na sebe preuzeo odgovornost za sve što se u budućnosti bude dešavalo u Crnoj Gori, a tiče se teritorijalnih aspiracija i velikoalbanskih ideja političara što u Crnoj Gori, što van nje“, kaže Knežević.

DNP obezbijedila ljetovanje i opremu za školu Milici iz Prizrena

Predsjednica Udruženja Mirjana Jančovska i kolege iz NVO obratili su se za pomoć predsjedniku DNP-a Kneževiću, koji je, u ime Partije, Milici i njenoj majci Evici Đorđević donirao sedmodnevni boravak u Igalu, a vaučer s rezervacijom uručio 23. jula tokom posjete Prizrenu.

Pejović: Vođa

Ko­li­ko sam pu­ta slu­šao lju­de ra­znih za­ni­ma­nja ka­ko vla­da­vi­nu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i sta­nje u Cr­noj Go­ri do­vo­de u ve­zu sa vo­đom iz pri­po­vjet­ke po­zna­tog srp­skog pi­sca Ra­do­ja Do­ma­no­vi­ća. Ta­ko je ne­dav­no mo­ju pa­žnju pri­vu­kao neo­bi­čan tekst na ko­ri­ca­ma knji­ge pi­sca iz Pan­če­va Mi­lo­ša Ni­ko­li­ća pod na­zi­vom „Do­ma­no­vić po dru­gi put me­đu na­ma”

Pe­jo­vić: Postoji cijena

Za­to u ri­je­ci ovog ne­sreć­nog vre­me­na u ko­me se sve ku­pu­je pa čak i ljud­ske du­še sve iz­gle­da sit­no i bez­vri­jed­no. Sve osim ži­vo­ta. Za­to ne dam da po­ko­re mo­ju mr­vu ži­vo­ta. Jer ako su mo­gli bi­ti vlast u mo­joj ze­mlji ne mo­gu i ne­će ni­kad bi­ti go­spo­da­ri mo­je du­še.

Iz DPS u DNP: Spreman sam da svjedočim o mahinacijama DPS

„Stidim se što sam bio dio uigrane ekipe DPS-a koja je učestvovala u aktivnostima kupovine glasova. Javno priznajem da sam kao aktivista DPS-a po nalogu funkcionera ove partije iz Bijelog Polja potencijalnim glasačima DPS-a od kojih smo tražili da nas podrže davao tzv. materijalnu pomoć“, kazao je Tomović.

Lakušić: Dnp CG osuđuje vulgarno ponašanje režimskih funkcionera prema ženama na javnim funkcijama u Crnoj Gori

Crnogorska javnost već je godinama svjedok primitivizma i prostakluka, koji zvaničnici DPS-a promovišu na javnoj sceni, a posebno je flagrantno njihovo ponašanje prema ženama, odbornicama, poslanicama i predstavnicama sredstava javnog informisanja, koje po službenoj dužnosti prate rad parlamenata.

Knežević: Crnogorski narod oseća Kosmet kao svoj Jerusalim

U sklopu posjete Kosovu i Metohiji, predsjednik Demokratske narodne partije i poslanik u skupštini Crne Gore Milan Knežević, prisustvovao je parastosu ubijenim žeteocima u Starom Grackom, Knežević je ujedno posjetio i prestoni carski grad Prizren.

Knežević tzv. Vladi povjerenja: Sram vas bilo! Uvešćete sankcije ruskim selima i zaseocima

Knežević je saopštio da će pokušati da preko svojih diplomatskih veza koje ima sa Jedinstvenom Rusijom i partijom Rodina da zamoli ruske zvaničnike da ne odgovore kontrasankcijama Crnoj Gori.

Zogović: DNP daje punu podršku inicijativi mirovnog pokreta „Ne u rat –ne u NATO“ za stvaranje antinato fronta

To je ujedno i obaveza svih zdravih društvenih snaga koje se protive suludoj ideji mijenjanja duhovno istorijske transverzale naše države i naroda kroz njihovo stavljanje u službu pogubnih imperijalističkih pretenzija NATO-a. Apsolutno svi validni parmetri pokazuju da je vojna neutralnost najbolji, najsigurniji i ekonomski najisplativiji bezbjednosni okvir za Crnu Goru.

Pe­jo­vić: Ničija nije gorela do zore

Onom naj­bo­ljem, naj­mu­dri­jem i naj­da­le­ko­vi­di­jem Sve­tom Pe­tru Ce­tinj­skom ni­je­smo se odu­ži­li na na­čin na ko­ji je to za­slu­žio. A on nam je tra­si­rao put u bu­duć­nost i osta­vio opo­ru­ku ku­da i s ki­me. Vri­je­me je da se vra­ti­mo na taj put

Sekulić: Nuklearno stabilno u NATO

Milo je prije neki dan sjedio sa Barakom ravnopravno za stolom, svi smo to uporno gledali danima po medijima, na jednom snimku od 4 sekunde. A obzirom da Barak trenutno ima svojih problema sa pedesetak nuklearnih glava i 1500 američkih vojnika koji se nalaze bukvalno kidnapovani i opkoljeni od strane Erdoganovih poremećenih klerikalnih institucija u bazi Incirlik, red bi bilo, kad su već pravi prijatelji, da Milo ponudi Baraku pomoć

OO DNP Danilovgrad: Nagrađuju samo poslušne kadrove

U OO DNP-a u Da­ni­lov­gra­du kri­ti­ko­va­li su po­sled­nje po­ve­ća­nje za­ra­da lo­kal­nim funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji­ma su pla­te uve­ća­ne i do 50 od­sto i iz­no­se pre­ko 1.500 eura. Od­bor­nik DNP-a Ve­se­lin Mar­ko­vić ka­zao je da je lo­kal­ni DPS po­ve­ćao pla­te čel­ni­ci­ma iako su grad­ske fi­nan­si­je u te­škom sta­nju, a du­go­vi se go­mi­la­ju i tre­nut­no iz­no­se pre­ko pet mi­li­o­na eura.

Knežević: Đukanović je među prvima priznao ISIL u Siriji kao demokratsku i oslobodilačku snagu

Antirusko i histerično reagovanje Vlade izbornog povjerenja na čijem čelu je Milo Đukanović predstavlja nastavak jedne sramotne i izdajničke politike konfrontacije sa našim dokazanim saveznikom Rusijom. Posebno zabrinjava činjenica da je u ovom posljednjem saopštenju potpisana cjelokupna Đukanovićeva vlada, i da se od ovih naglašenih rusofobičnih stavova, niko od tzv. opzicionih ministara nije ogradio.